Správy

VYLEPŠENÝ TATREN IM 100 85 POSKYTUJE KRATŠIE VSTREKOVACIE CYKLY

Výsledkom posledného vývoja výrobkov skupiny MOL je vylepšenie výrobku TATREN IM 100 85 so zabudovaným aditívnym balíkom, ktorý poskytuje zvýšenú kryštalizačnú teplotu a jednoduchšie odformovanie. V kombinácii s vysokou rýchlosťou toku taveniny, tieto vlastnosti robia tento výrobok vhodným pre vysokorýchlostné tenkostenné vstrekovanie.

VYLEPŠENÝ TATREN IM 100 85 POSKYTUJE KRATŠIE VSTREKOVACIE CYKLY

KĽÚČOVÉ VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKOV:

 • Kratšie časy cyklov vďaka zvýšenej kryštalizačnej teplote (Tc)
 • O 10% viac kusov môže byť vstreknutých za hodinu v porovnaní so starou verziou IM 100 85
 • Jednoduchšie odformovanie
 • Uniformné zmraštenie a redukovaná tendencia ku skrúteniu poskytujú bezpečnejšie spracovanie
 • Vynikajúce organoleptické vlastnosti spĺňajúce aj najnáročnejšie trhové požiadavky
 • Vyrobené s bezftalátovým katalyzačným systémom

* záleží od typu stroja, veľkosti a tvaru finálneho produktu

HLAVNÉ VYUŽITIE:

 • Pevné potravinové a nepotravinové obaly
 • Vedrá s menším objemom (napr. 0,5 l)
 • Uzávery a viečka
 • Predmety pre použitie v domácnosti
 • Záhradné predmety
 • Vedrá, tácky, viečka

©2018 MOL Group. Nie je dovolené skopírovať tento dokument na webstránku. Skupina MOL nezaručuje typické (či iné) hodnoty. Analýza môže byť vykonaná na reprezentatívnych vzorkách a nie na výrobku, ktorý sa posiela zákazníkom. Informácie v tomto dokumente sa týkajú iba určeného výrobku alebo materiálov, ktoré nie sú skombinované so žiadnym iným výrobkom či materiálmi. Informácie sme založili na údajoch, o ktorých sme sa domnievali, že sú spoľahlivé v čase ich zozbierania, ale netvrdíme, nezaručujeme ani inak negarantujeme, či už priamo alebo nepriamo, predajnosť, spôsobilosť pre určitý účel, vhodnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo výrobkov, materiálov či opísaných procesov. Užívateľ je plne zodpovedný za všetky rozhodnutia týkajúce sa akéhokoľvek použitia materiálu či výrobku a akéhokoľvek procesu v jeho oblasti záujmu. Jednoznačne sa zriekame zodpovednosti za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo či nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s hocikým, kto použije alebo sa spoľahne na hocakú informáciu v tomto dokumente. Tento dokument nepredstavuje propagáciu žiadneho výrobku či procesu a výslovne odmietame akékoľvek protichodné tvrdenie.

Fact sheet na stiahnutie

Tiež by Vás mohlo zaujímať